My PC Utrecht
De Vuursche 112 C
3452 JV Vleuten
Tel: 06-48189511
Email: info@mypcutrecht.nl
KvK : 64864138

1.Definities

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met My PC Utrecht een
overeenkomst tot het leveren van diensten sluit.

My PC Utrecht: My PC Utrecht, De Vuursche 112C, 3452 JV Vleuten.
Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door My PC Utrecht
aan de Klant.

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
My PC Utrecht: de Service van My PC Utrecht waar de Klant terecht kan met al
zijn/haar vragen over de My PC Utrecht Dienst(en), te bereiken onder 030-2272330 of schriftelijk op het adres van My PC Utrecht.

2.Algemene bepalingen

2.1 De Klant heeft kennisgenomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden
en Accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de
Overeenkomst met Partner in Computers.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
2.3 De algemene en aanvullende voorwaarden kunnen door My PC Utrecht worden
gewijzigd.
2.4 Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van My PC Utrecht en schriftelijke uitingen van My PC Utrecht prevaleren de schriftelijke uitingen van My PC Utrecht.
2.5 De kopjes boven de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts ter indicatie van de in de Artikelen behandelde onderwerpen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestiging ontvangt, schriftelijk dan wel Per e-mail.
3.2 My PC Vleuten kan bij het uitvoeren van de Dienst beperkingen stellen.
3.3 My PC Vleuten is gerechtigd om een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.

4.Gebruik van de dienst

4.1 De Klant dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de
dienst en aanvullende
Diensten gesteld (kunnen) worden.
4.2 De Klant mag slechts gebruikmaken van de dienst met volgens de wet
goedgekeurde apparatuur.
4.3 Voor bepaalde diensten kan My PC Utrecht toegangscodes verstrekken.
De Klant dient de Toegangscodes te beschermen tegen kennisname door
onbevoegden. De Klant is verantwoordelijk voor elk Gebruik dat van de
toegangscodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is My PC Utrecht gerechtigd toegangscodes onverwijld te blokkeren.
4.4 Bij verkeerd gebruik van de dienst is My PC Utrecht niet aansprakelijk te stellen voor eventuele vergoedingen. De verantwoording hiervan ligt bij de klant die hierbij My PC Utrecht vrijwaart.

5.Tarieven

5.1 De Klant is de vergoedingen verschuldigd volgens het vooraf overeengekomen
tarief.
5.2 My PC Utrecht is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door My PC Utrecht vooraf bekend worden gemaakt.

6.Betaling

6.1 De Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.
6.2 Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de
betalingstermijn aan My PC Utrecht gemeld te worden.
6.3 Na het verstrijken van de in artikel 6.1 gestelde betalingstermijn is de Klant vanrechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is aansprakelijk voor alle door My PC Utrecht te maken Gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) verband houdende met de incasso van Achterstallige betalingen.
6.4 My PC Utrecht kan van de Klant een voorschot of een betalingsgarantie van een nader door My PC Utrecht vast te stellen bedrag verlangen, onder meer in het geval dat de Klant in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge kosten maakt of wanneer My PC Utrecht van mening is dat de Klant mogelijk de betalingsverplichtingen niet zal nakomen of indien de Klant geen vast zakenadres of vaste verblijfplaats heeft in Nederland.
6.5 De betalingsgarantie zal worden gegeven in de vorm van een waarborgsom of door het geven van een Bankgarantie. My PC Utrecht kan deze betalingsgarantie verlangen voor het tot stand komen van de aansluiting of tijdens de looptijd van de Overeenkomst. My PC Utrecht zal geen rente verschuldigd zijn over het bedrag van de betalingsgarantie.
6.6 De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer
bevoegd tot verrekening of tot Opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen.

7.Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode.
7.2 De Klant kan de Overeenkomst ten alle tijden schriftelijk of per e-mail opzeggen via My PC Utrecht,
(De Vuursche 112C, 3452JV Vleuten, info@mypcutrecht.nl onder vermelding van zijn/haar naam, Klantnummer en de gewenste datum van opzegging. Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen.
7.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst door de Klant komen alle aanspraken van de Klant jegens My PC Utrecht te vervallen.

8.Buitengebruikstelling en opzegging door My PC Utrecht

8.1 My PC Utrecht kan, zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst beëindigen:
a) indien de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt Aan de eisen die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden, waaronder begrepen excessief gebruik van De Dienst of een aanvullende dienst;
b) indien de Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan My PC Utrecht heeft verstrekt.
8.2 Indien My PC Utrecht vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door My PC Utrecht schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan My PC Utrecht de Overeenkomst beëindigen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens My PC Utrecht komen te vervallen. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder gederfde inkomsten, die My PC Utrecht lijdt als gevolg van de tekortkoming van de Klant en de daaropvolgende ontbinding van de Overeenkomst.

9.Diensten

9.1 De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk
functionerende, voor de diensten Vereiste apparatuur en softwareapplicaties. My PC Utrecht wijst erop dat bepaalde diensten slechts geschikt zijn voor specifieke apparatuur. My PC Utrecht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet of niet goed functioneren van diensten als gevolg van gebreken in de apparatuur en software van de klant. Tevens
is My PC Utrecht niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of
beschadiging van content die is opgeslagen in het geheugen van de apparatuur of op andere dragers waarop de klant de content bewaart.
9.2 My PC Utrecht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten die de klant van derden afneemt.
9.3 Hoewel My PC Utrecht zich inspant om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van diensten te realiseren, garandeert My PC Utrecht Computer Reparatie met nadruk geen ononderbroken of ongehinderde beschikbaarheid van diensten.
9.4 My PC Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vernieling aan uw laptop als blijkt dat uw laptop eerder door u of derden is opengemaakt.

10.Onderhoud en storingen

10.1 My PC Utrecht kan ten behoeve van het onderhoud het Netwerk geheel of
gedeeltelijk buiten gebruik stellen. My PC Utrecht Computer Reparatie zal deze
buitengebruikstelling tijdig en van tevoren kenbaar maken, tenzij het gaat om korte of beperkte onderbrekingen.

11.Overdracht overeenkomst

11.1 De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst,
Waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking Stellen zonder schriftelijke toestemming van .My PC Utrecht

12.Gebruik en verdere verwerking van persoonsgegevens

12.1 De door My PC Utrecht verzamelde persoonsgegevens zullen slecht voor het volgende worden gebruikt:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een dienst;
b) het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen klanten met Aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van My PC
Utrecht;
e) het verstrekken van gegevens aan een stelsel van kredietregistraties (zoals onder meer de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)te Tiel) teneinde overkreditering tegen te gaan en om te voorkomen dat een
Overeenkomst wordt aangegaan met personen die hun (financiële) verplichtingen niet zijn nagekomen;
(f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
12.2 De persoonsgegevens worden door My PC Utrecht in overeenstemming met de wet en op Behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
12.3 My PC Utrecht zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.Aansprakelijkheid klant

13.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die My PC Utrecht lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.
13.2 De Klant zal My PC Utrecht vrijwaren tegen aanspraken van derden op
vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op My PC Utrecht zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is.

14.Aansprakelijkheid My PC Utrecht

14.1 My PC Utrecht is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die is ontstaan door het niet of niet goed functioneren van het Netwerk of door tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten, behoudens in de onderstaande gevallen.
14.2 Indien de Klant schade lijdt als gevolg van het niet goed functioneren van het Netwerk of door Tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst en aanvullende diensten zal My PC Utrecht slechts aansprakelijk kunnen zijn in geval van directe schade die het gevolg is van het door My PC Utrecht niet of onjuist verstrekken, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens betreffende Klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen samenhangend met die gegevens tot een maximum van het factuurbedrag.
14.3 My PC Utrecht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden die ontstaan bij werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst. De klant vrijwaart My PC Utrecht voor alle eventuele aanspraken van derden wegens deze schade. Indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van niet leidinggevende ondergeschikten in dienst van My PC Utrecht, is de vergoedingsplicht van My PC Vleuten ter zake van deze schade beperkt tot herstel en vervangingskosten tot een maximumbedrag van €1000,-
14.4 De Klant dient My PC Utrecht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de ontdekking van het ontstaan van de schade schriftelijk van de schade in kennis te stellen. Schade die niet binnen de termijn ter kennis van My PC Utrecht is gebracht, zal niet worden vergoed. Deze termijn geldt niet voor een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) indien de consument aannemelijk kan maken dat een tijdige schriftelijke reactie in redelijkheid niet van hem kon worden verwacht.
14.5 De in dit artikel 14 genoemde uitsluitingen en beperkingen vinden geen
toepassing indien de schade het Gevolg is van opzet of grove schuld van My PC Utrecht.

15. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My PC Utrecht in geval van Overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de dienst te beëindigen zonder Dat My PC Utrecht gehouden is tot enige schadevergoeding.
15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan My PC Utrecht kan worden Toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
Verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.Toepasselijk recht

16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
De algemene voorwaarden is opgesteld op 07-06-2017 en is onbeperkt geldig tenzij anders is vermeld.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]